สุภาพกาย

กระสับกระส่าย คลื่นไส้ อาเจียน เมารถ เกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย ต้องรู้เท่าทัน

เมารถ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาได้กับทุกคน ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการเกิดขึ้นมาแบบฉับพลัน ในขณะที่ได้มีการเดินทางด้วยยานพาหนะ ที่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถไฟ เรือ และอื่น ๆ